Lớp 8

Giải SBT Hóa 8 Bài 43: Pha chế dung dịch (Đầy đủ)

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo ngay hướng dẫn Giải SBT Hóa học 8 Bài 43: Pha chế dung dịch được đội ngũ chuyên gia biên soạn ngắn gọn và đầy đủ dưới đây.

Giải Hóa học 8 Bài 43 SBT: Pha chế dung dịch

Bài 43.1 trang 59 sách bài tập Hóa 8

Từ dung dịch MgSO4 2M làm thế nào pha chế được 100ml dung dịch MgSO4 0,4M?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải SBT Hóa 8 Bài 43: Pha chế dung dịch (Đầy đủ)

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   Thể tích dung dịch MgSO42M trong đó có thể hòa tan 0,04 mol MgSO4:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   * Cách pha chế:

   – Đong lấy 20ml dung dịch MgSO4 2M cho vào bình chứa.

   – Cho thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 100ml. Lắc đều ta được 100ml dung dịch MgSO4 0,4mol/l.

Bài 43.2 trang 59 sách bài tập Hóa 8

Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250ml dung dịch NaCl 0,2M.

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   * Cách pha chế:

   – Đong lấy 50ml dung dịch NaCl 1M cho vào bình chứa.

   – Cho thêm từ từ nước cất vào bình cho đến đủ 250ml, lắc đều, ta được 250ml dung dịch NaCl 0,2M cần pha chế.

Bài 43.3 trang 59 sách bài tập Hóa 8

Hãy trình bày cách pha chế 150ml dung dịch HNO3 0,25M bằng cách pha loãng dung dịch HNO3 5M có sẵn.

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   * Cách pha chế:

   – Đong lấy 7,5ml dung dịch HNO3 5M cho vào bình chứa.

   – Cho thêm dần dần nước cất vào bình cho đến đủ 150ml lắc đều, ta được 150m dung dịch HNO3 cần pha chế

Bài 43.4 trang 59 sách bài tập Hóa 8

Từ glucozo (C6H12O6) vào nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200g dung dịch glucozo 2%.

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   * Cách pha chế:

   – Cân 4g glucozo cho vào bình chứa.

   – Cho vào 196g nước cất, đổ vào bình đứng trên. Lắc mạnh cho C6H12O6 tan hết, ta được 200g dung dịch glucozo 2%.

Bài 43.5 trang 59 sách bài tập Hóa 8

Hãy trình bày cách pha chế các dung dịch theo những yêu cầu sau:

   a) 250ml dung dịch có nồng độ 0,1M của những chất sau:

   – NaCl;

   – KNO3;

   – CuSO4.

   b) 200g dung dịch có nồng độ 10% của mỗi chất nói trên.

Lời giải:

   n = CM.V = 0,1.0,25 = 0,025(mol)

   * NaCl: mNaCl = n.M = 0,025.58,5 = 1,4625(g)

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 1,4625g NaCl cho cốc và khuây nhẹ cho đủ 250ml dung dich. Ta được 250ml dung dịch NaCl 0,1M.

   * KNO3: mKNO3 = n.M = 0,025.101 = 2,525(g)

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 2,525g KNO3 cho vào cốc thủy tinh có dung tích 300ml. Đổ từ từ nước cất vào cốc và khuấy đều cho đến khi đủ 250ml dung dịch, ta được 250ml dung dịch KNO3 0,1M.

   * CuSO4: mCuSO4 = 0,025.160=4(g)

   – Cách pha chế: Cân lấy 4g CuSO4 cho vào bình chia độ có dung tích 300ml, đổ từ từ nước cất vào bình và khuấy nhẹ cho đến khi đủ 250ml dung dịch CuSO4 0,1M.

   b)

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   * NaCl: Cân lấy 20g NaCl cho vào bình tam giác. Cân lấy 180g nước cất rồi đổ dần dần vào cốc và khuấy nhẹ cho NaCl tan hết. Được 200g dung dịch NaCl 10%.

   * KNO3: Cân lấy 20g KNO3 ch vào bình tam giác. Cân lấy 180g nước cất rồi đổ vào bình. Lắc mạnh cho HNO3 tan hết, ta dược 200g dung dịch KNO3 10%.

   * CuSO4; Cân lấy 20g CuSO4 cho vào bình tam giác. Cân lây 180g nước cất rồi đổi vào bình. Lắc mạnh cho CuSO4 tan hết ta được 200g dung dịch CuSO4 10%.

Bài 43.6 trang 59 sách bài tập Hóa 8

Hãy trình bày cách pha chế các dung dịch theo những yêu cầu sau:

   a) 250ml dung dịch có nồng độ 0,1M của những chất sau:

   – NaCl;

   – KNO3;

   – CuSO4.

   b) 200g dung dịch có nồng độ 10% của mỗi chất nói trên.

Lời giải:

   n = CM.V = 0,1.0,25 = 0,025(mol)

   * NaCl: mNaCl = n.M = 0,025.58,5 = 1,4625(g)

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 1,4625g NaCl cho cốc và khuây nhẹ cho đủ 250ml dung dich. Ta được 250ml dung dịch NaCl 0,1M.

   * KNO3: mKNO3 = n.M = 0,025.101 = 2,525(g)

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 2,525g KNO3 cho vào cốc thủy tinh có dung tích 300ml. Đổ từ từ nước cất vào cốc và khuấy đều cho đến khi đủ 250ml dung dịch, ta được 250ml dung dịch KNO3 0,1M.

   * CuSO4: mCuSO4 = 0,025.160=4(g)

   – Cách pha chế: Cân lấy 4g CuSO4 cho vào bình chia độ có dung tích 300ml, đổ từ từ nước cất vào bình và khuấy nhẹ cho đến khi đủ 250ml dung dịch CuSO4 0,1M.

   b)

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   * NaCl: Cân lấy 20g NaCl cho vào bình tam giác. Cân lấy 180g nước cất rồi đổ dần dần vào cốc và khuấy nhẹ cho NaCl tan hết. Được 200g dung dịch NaCl 10%.

   * KNO3: Cân lấy 20g KNO3 ch vào bình tam giác. Cân lấy 180g nước cất rồi đổ vào bình. Lắc mạnh cho HNO3 tan hết, ta dược 200g dung dịch KNO3 10%.

   * CuSO4; Cân lấy 20g CuSO4 cho vào bình tam giác. Cân lây 180g nước cất rồi đổi vào bình. Lắc mạnh cho CuSO4 tan hết ta được 200g dung dịch CuSO4 10%.

Bài 43.7 trang 59 sách bài tập Hóa 8

Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau:

   a) 2,5kg dung dịch NaCl 0,9%

   b) 50g dung dịch MgCl2 4%

   c) 250g dung dịch MgSO4 0,1%.

Lời giải:

   a) 2,5kg dung dich NaCl 0,9%:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 22,5g NaCl tinh khiết cho vào chậu thủy tinh có dung tích khoảng 3 lit.

   + Đổ thêm 2477,5g nước cất vào chậu. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 2,5kg dung dịch NaCl 0,9%.

   b) 50g dung dịch MgCl2 4%:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 2g MgCl2 tinh khiết cho vào bình chứa có dung tích khoảng 100ml.

   + Đổ thêm 48g nước cất vào bình. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 50g dung dịch MgCl2 4%.

   c) 250g dung dịch MgSO4 0,1%:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 0,25g MgSO4 tinh khiết cho vào bình chứa có dung tích khoảng 300ml.

   + Đổ thêm 249,75g nước cất vào bình, khuấy nhẹ cho muối tan hết. Ta được 250g dung dịch MgSO4 0,1%.

Bài 43.8 trang 60 sách bài tập Hóa 8

Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau:

   a) 2,5kg dung dịch NaCl 0,9%

   b) 50g dung dịch MgCl2 4%

   c) 250g dung dịch MgSO4 0,1%.

Lời giải:

   a) 2,5kg dung dich NaCl 0,9%:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 22,5g NaCl tinh khiết cho vào chậu thủy tinh có dung tích khoảng 3 lit.

   + Đổ thêm 2477,5g nước cất vào chậu. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 2,5kg dung dịch NaCl 0,9%.

   b) 50g dung dịch MgCl2 4%:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 2g MgCl2 tinh khiết cho vào bình chứa có dung tích khoảng 100ml.

   + Đổ thêm 48g nước cất vào bình. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 50g dung dịch MgCl2 4%.

   c) 250g dung dịch MgSO4 0,1%:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 0,25g MgSO4 tinh khiết cho vào bình chứa có dung tích khoảng 300ml.

   + Đổ thêm 249,75g nước cất vào bình, khuấy nhẹ cho muối tan hết. Ta được 250g dung dịch MgSO4 0,1%.

Bài 43.9 trang 60 sách bài tập Hóa 8​​​​​​​

Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau:

   a) 2,5kg dung dịch NaCl 0,9%

   b) 50g dung dịch MgCl2 4%

   c) 250g dung dịch MgSO4 0,1%.

Lời giải:

   a) 2,5kg dung dich NaCl 0,9%:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 22,5g NaCl tinh khiết cho vào chậu thủy tinh có dung tích khoảng 3 lit.

   + Đổ thêm 2477,5g nước cất vào chậu. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 2,5kg dung dịch NaCl 0,9%.

   b) 50g dung dịch MgCl2 4%:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 2g MgCl2 tinh khiết cho vào bình chứa có dung tích khoảng 100ml.

   + Đổ thêm 48g nước cất vào bình. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 50g dung dịch MgCl2 4%.

   c) 250g dung dịch MgSO4 0,1%:

​​​​​​​Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   – Cách pha chế:

   + Cân lấy 0,25g MgSO4 tinh khiết cho vào bình chứa có dung tích khoảng 300ml.

   + Đổ thêm 249,75g nước cất vào bình, khuấy nhẹ cho muối tan hết. Ta được 250g dung dịch MgSO4 0,1%.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải SBT Hóa 8 Bài 43: Pha chế dung dịch file PDF hoàn toàn miễn phí

Giải SBT Hóa 8 Bài 43: Pha chế dung dịch (Đầy đủ). Hướng dẫn trả lời các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập Hóa 8 bằng phương pháp giải nhanh, ngắn gọn và chính xác nhất. Hỗ trợ các em tiếp thu bài mới đạt hiệu quả.

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!