Lớp 8

Giải SBT Toán hình 8 trang 150, 151, 152, 153 tập 2 Bài 9 chi tiết nhất

 

Lời giải Sách bài tập Toán hình lớp 8 tập 2 trang 150, 151, 152, 153 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách bải tập giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán.

Giải bài 62 SBT Toán hình lớp 8 tập 2 trang 150

Một hình chóp tứ giác đều và một lăng trụ đứng tứ giác đều như hình vẽ .Nếu thể tích hình trụ là V thì thể tích hình chóp là:

Bạn đang xem: Giải SBT Toán hình 8 trang 150, 151, 152, 153 tập 2 Bài 9 chi tiết nhất

A.V

B.V/2

C.V/3

D.V/4

Hãy chọn kết quả đúng

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

Một hình chóp tứ giác đều và một lăng trụ đứng là tứ giác đều có chiều cao bằng nhau.Nếu thể tích của hình lăng trụ là V thì thể tích là hình chóp là V/3

Vậy chọn đáp án C

Giải bài 63 trang 151 SBT lớp 8 Toán hình tập 2

Một cái nhà trồng cây thí nghiệm có dạng hình lăng trụ đứng có các kích thước như hình vẽ trong đó EDC là tam giác cân.Hãy tính :

a. Diện tích hình ABCDE

b. Tính thể tích nhà kính

c. Diện tích kính cần phải có để “lợp” hai mái và bốn bức tường nhà

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

a. Chia hình ABCDE thành hai hình thang vuông có cạnh đáy nhỏ là 5m đáy lớn 8m, chiều cao là 4m.

Ta có: SABCDE = 2.(5+8)/2 .4 = 52(m2)

b. Thể tích hình lăng trụ đứng (nhà kính) là:

V = S.h = 52.10 = 520 (m3)

c. Diện tích nhà kính gồm bốn hình chữ nhật có kích thước là 5m và 10m và hai hình bằng diện tích hình ABCDE.

Diện tích bốn hình chữ nhật là: (5.10).4 =200(m2)

Tống diện tích kính cần dùng là: 200 + 52.2 = 304 (m2)

Giải bài 64 Toán hình lớp 8 SBT trang 151 tập 2

Hình vẽ là chiếc lều ở một trại hè với các kích thước trên hình ABC là tam giác vuông cân.

a. Tính thể tích lều.

b. Số vải bạt cần có để dựng lều đó là bao nhiêu?

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

a. Lều là lăng trụ đứng đáy tam giác vuông cân, cạnh 2m, chiều cao lăng trụ 5m.

Diện tích đáy là: Sđáy =12 .2.2=2 (m2)

Thể tích lều là: V= S.h = 2.5 = 10 (m3)

c. Số vải cần để làm lều là hai mặt bên và hai đầu hồi (hai đáy của lăng trụ đứng)

Diện tích hai mặt bên là : (2.5).2=20 (m2)

Diện tích vải cần dùng là:20+2.2=24 (m2)

Giải bài 65 trang 151 tập 2 SBT Toán hình lớp 8

Xét các hình sau:

1.Kim tự tháp Kê-ốp là một hình chóp tứ giác đều ,cạnh đáy bằng 233m, chiều cao hình chóp 146,5m

a.Độ dài cạnh bên là bao nhiêu?

b.Tính diện tích xung quanh của hình chóp

c.Tính thể tích hình chóp

2. Kim tự tháp Lu-vrơ: Người ta làm mô hình một kim tự tháp ở cổng vào của bảo tàng Lu-Vrơ. Mô hình có dạng hình chóp đều cao 21m, độ dài cạnh đáy là 34m.

a. Cạnh bên hình chóp là bao nhiêu?

b. Tính thể tích hình chóp

c. Tính tổng diện tích các tẩm kính để phủ lên hình chóp này

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

Giả sử các kim tự tháp là hình chóp tứ giác đều S.ABCD.

a. Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông AOB, ta có:

OA2 + OB2 = AB2

Suy ra: 2. OA2 = AB2

Suy ra: OA2 = AB2/2 = 27144,5

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông SOA, ta có:

SA2 = SO2 + OA2 =146,52 + 27144,5 = 48606,75

SA = √48606.75 ≈ 220,5(cm)

Kẻ SK ⊥ BC

Ta có: BK= KC = 1/2 BC = 116,5(m)

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông SIB, ta có:

SB2 = SK2 +BK2

Suy ra: SK2 = SB2 – BK2 = 48606,75 – 13572,25 = 35034,5

SK = √35034.5

Diện tích xung quanh của kim tự tháp là: S = (233.2). √35034.5 ≈ 87223,6(m2)

Thể tích hình chóp là : V=1/3 .S.h = 1/3 .233.233.146,5=2651112,8 (m3)

2.Tương tự câu 1, trong đó tổng diện tích các tấm kính để phủ lên hình chóp chính là diện tích xung quanh của hình chóp

Giải bài 66 SBT Toán hình trang 152 tập 2 lớp 8

Thể tích hình chóp đều cho theo các kích thước ở hình là:

A.543 (cm3)

B.24(cm3)

C.1803 (cm3)

D.1083 (cm3)

Hãy chọn kết quả đúng

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

Hình chóp trong hình có đáy là lục giác đều. Chia lục giác đều thành 6 phần bằng nhau ta được 6 tam giác đều cạnh 6cm.

Diện tích mỗi tam giác đều bằng 9√3 (cm2)

Thể tích hình chóp bằng: 13.6.9√3.10 = 180√3 (cm3)

Vậy chọn đáp án C

Giải bài 67 Toán hình SBT lớp 8 trang 152 tập 2

Tính thể tích hình chóp tứ giác đều O.ABCD các kích thước cho trên hình

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

Hình chóp tứ giác đều đáy là hình vuông.

Diện tích đáy là: S = 5.5 = 25 (cm2)

Thể tích hình chóp là: V = 1/3 S.h = 1/3 .25.6 = 50 (cm3)

Giải bài 68 lớp 8 SBT Toán hình tập 2 trang 152

Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là 5cm, chiều cao hình chóp là 4cm. Thể tích của hình chóp là:

A.39 (cm3)

B.24(cm3)

C.22(cm3)

D.18(cm3)

E.15(cm3)

Hãy chọn kết quả đúng

Lời giải:

Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là 5cm, chiều cao 4cm.

Áp dụng định lí Pi-ta-go ta tính được nửa đường chéo của hình vuông đáy là 3 (cm)

Suy ra, đường chéo của đáy là 6 (cm)

Diện tích đáy bằng: 1/2 .6.6 = 18(cm2)

Thể tích của hình chóp là: V =1/3 .S.h = 1/3 .18.4 = 24 (cm3)

Vậy chọn đáp án B.

Giải bài 69 trang 152 Toán hình tập 2 lớp 8 SBT

Tính diện tích toàn phần của các hình chóp đều sau đây:

a.Hình chóp tứ giác đều OA = 8cm,BC = CD = 6cm

b. Hình chóp tứ giác đếu cạnh đáy 6cm, chiều cao hình chóp 5cm.

c. Hình chóp tứ giác đều cạnh đáỵ 20cm, chiều cao hình chóp 7cm

d. Hình chóp tứ giác đều cạnh đáỵ 1m, chiều cao hình chóp 50cm

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

a. Vì AO là đường cao hình chóp nên ΔAOM vuông tại O.

Ta có OM = 1/2 CD = 3 (cm)

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông AOM, ta có:

AM2 = AO2 + OM2 = 82 + 32 = 73

Suy ra: AM = √73 (cm)

Ta có: Sxq = Pd = 6.2. √73 = 12√73 (cm2)

Sđáy = 6.6 = 36 (cm2)

Vậy STP = Sxq + Sđáy = 12√73 +36 ≈ 138,5(cm2)

b. Hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng 6cm, chiều cao hình chóp bằng 5cm.

Tương tự hình vẽ câu a ta có MA Δ BC.

Vì AO là đường cao của hình chóp nên ΔAOM vuông tại O.

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông AOM, ta có:

AM2 = OA2 + OM2 = 25 + 9 = 34

Suy ra: AM = √34 cm

Ta có: Sxq=6.2. √34 =12√34 (cm2)

Sđáy = 6.6 = 36 (cm2)

Vậy STP = Sxq + Sđáy = 12√34 +36 ≈ 106 (cm2)

c. Hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy bằng 20cm, chiều cao hình chóp bằng 7cm

Tương tự hình vẽ câu a ta có MA Δ BC

Vì AO là đường cao của hình chóp nên ΔAOM vuông tại O.

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông AOM, ta có:

AM2 = AO2 + MO2 = 72 + 102 = 149

Suy ra: AM = √149 (cm)

Ta có: Sxq = 20.2. 49 = 40√149 (cm2)

Sđáy = 20.20 = 400 (cm2)

Vậy STP = Sxq + Sđáy =40√149 + 400 ≈ 888,3 (cm2)

d. Hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy bằng 1m, chiếu cao hình chóp bằng 0,5m.

Tương tự hình vẽ câu a ta có AM Δ BC.

Vì AO là đường cao của hình chóp nên ΔAOM vuông tại O.

Áp dụng định li Pi-ta-go vào tam giác vuông AOM,ta có:

AM2 =AO2 +OM2 = (0,5)2+(0,5)2 = 0,5

Suy ra: AM =0.5 cm

Ta có: Sxq=1.2. √0.5 =2√0.5 (m2)

Sđáy = 1.1 = 1(m2)

Vậy STP=2√0.5 +1 ≈ 2,4 (m2)

Giải bài 70 SBT Toán hình tập 2 lớp 8 trang 153

Tính thể tích và diện tích toàn phần của hình chóp đều dưới đây theo kích thước cho trên hình

Lời giải:

*Hình a:

Đường cao hình chóp bằng:√(52-32) = √(25 -9) = √16 =4cm

Diện tích đáy bằng:S = 6.6 = 36 (cm2)

Thể tích hình chóp bằng : V=1/3 S.h=1/3 .36.4=48 (cm3)

Diện tích xung quanh bằng: Sxq = Pd=2.6.5=60 (cm2)

Diện tích toàn phần là : STP = Sxq + Sđáy = 60 + 36 = 96 (cm2)

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

*Hình b:

Đường cao hình chóp bằng: √(132 – 52) = √144 = 12cm

Diện tích đáy bằng:S = 10.10 = 100 (cm2)

Thể tích hình chóp bằng : V=1/3 S.h = 1/3.100.12 = 400 (cm3)

Diện tích xung quanh bằng hình chóp bằng : Sxq = Pd = 10.2.13 = 260 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình chóp là : STP = Sxq + Sđáy =260 +100=360 (cm2)

Giải bài 71 SBT Toán hình lớp 8 tập 2 trang 153

Tính diện tích toàn phần của hình chóp cụt đều theo các kích thước cho trên hình

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

Ta có:A1D1 =6 ⇒O1I=3

AD=12 ⇒ OJ=6

Kẻ II1 ⊥ OJ ta có:I1J=3

Áp dụng định lí pi-ta-go vào

tam giác vuông II1J,ta có:

IJ2= II12 + I1J2 =92 + 32 =90

Suy ra: IJ = √90

Diện tích mặt một bên là một hình thang bằng: S =1/2 (6+12).√90 =9√90 (đvdt)

Diện tích xung quanh bằng : Sxq = 4.9√90 =36√90 (đvdt)

Diện tích đáy trên bằng :S = 6.6=36(đvdt)

Diện tích đáy dưới bằng :S=12.12=144 (đvdt)

Diện tích toàn phần của hình chóp cụt bằng: STP = 36√90 +36+144=(36√90 +180) (đvdt)

Giải bài 72 trang 153 SBT lớp 8 Toán hình tập 2

Cho hình chóp cụt tứ giác đều ABCD.A1B1C1D1 có các cạnh đáy 5cm và 10cm, đường cao mặt bên bằng 5cm. Hãy tính:

a. diện tích xung quanh của hình chóp cụt.

b. Tính cạnh bên và đường cao hình chóp cụt.

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

Diện rích một mặt bên là hình thang bằng:

S =1/2 (5 +10).5=37,5 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình chóp

cụt đều là: Sxq =4.3,75 = 150 (cm2)

Kẻ A1H ⊥ AB, ta có:

A1I = 2,5cm; AJ = 5cm

Suy ra: AH = 2,5cm

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông A1HA, ta có:

A1A2 = A1H2 + AH2 = 52 + 2,52 = 31,25

Suy ra: A1A = √31.25 ≈ 5,59 (cm)

Ta có: O1I = 2,5; OJ = 5cm.

Kẻ II1 ⊥ OJ, suy ra I1J = 2,5.

Áp dụng định kí Pi-ta-go vào tam giác vuông II1J, ta có:

IJ2 = II12 + I1J2

Suy ra: II12 = IJ2 – I1J2 = 52 – 2,52 = 18,75

Suy ra: II1 = √18.75 ≈ 4,33 (cm)

Vậy O1O = II1 = 4,33 (cm)

►► CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn giải Sách bài tập Toán hình lớp 8 tập 2 trang 150, 151, 152, 153 bài 9:Thể tích của hình chóp đều, hỗ trợ tải file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải SBT Toán hình lớp 8 trang 150, 151, 152, 153 tập 2 Bài 9 chi tiết nhất, đầy đủ hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách bài tập

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!