Lớp 8

Giải Tiếng Anh lớp 8 Unit 8: Country Life and City Life

Hướng dẫn giải bài tập SGK Tiếng Anh Unit 8 lớp 8. Tổng hợp các phần của Unit gồm:  Getting started (trang 72 SGK), Listen and Read (trang 72-73 SGK), Speak (trang 73-74 SGK), Listen, Read (trang 75 SGK), Write (trang 76 SGK), Language Focus (trang 77-79 SGK). Mời các em tham khảo bài viết.

  • Giải bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 7: My Neighborhood
  • Giải bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling
  • Giải bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 11: Traveling Around Viet Nam

Giải bài tập tiếng anh lớp 8 unit 8: Country Life and City Life

Getting Started (Trang 72 SGK Tiếng Anh 8)

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

(Em hãy cùng với bạn em đưa ra sự khác biệt giữa nông thông và thành thị. Những từ trong khung có thể giúp em.)

Bạn đang xem: Giải Tiếng Anh lớp 8 Unit 8: Country Life and City Life

Gợi ý:

kinds of goods: nhiều loại hàng hóa

traffic jam: tắc đường

lack of entertainment forms: ít phương tiện giải trí

Listen and Read (Trang 72-73 SGK Tiếng Anh 8)

Hoa: Hi, Na. Have you been away?

Na: Yes. I went to the countryside for the weekend.

Hoa: Where did you go?

Na: I went to Kim Lien. It’s a village. Some of my relatives live there.

Hoa: I’ve heard it’s a beautiful place.

Na: It is. And it’s very quiet and peaceful. I had a really nice weekend, but I don’t want to live there permanently.

Hoa: Why not?

Na: It’s too quiet. There is nothing to do.

Hoa: Yes. but things are changing in the countryside.

Na: Such as?

Hoa: Many remote areas are getting electricity. People can now have things like refrigerators and …

Na: And TV.

Hoa: That too. TV is bringing not only information but also entertainment. And medical facilities are more easily accessible too. Life in the provinces is definitely changing for the better.

Na: But the city has so much more to offer.

Hoa: In many ways, I prefer the countryside. Life is simple, people are friendly and the air is clean.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: Chào Na. Bạn vừa mới đi xa về à?

Na: Ừ. Mình về quê nghỉ cuối tuần.

Hoa: Bạn đi đâu?

Na: Mình đến làng Kim Liên. Một vài người bà con của mình sống ở đó.

Hoa: Mình nghe nói làng đó rất đẹp.

Na: Đúng thế. Nó rất yên tĩnh và thanh bình. Mình đã có một ngày cuối tuần thật sự vui, nhưng mình không thích sống luôn ở đó.

Hoa: Sao thế?

Na: Nó quá yên tĩnh. Không có gì để làm cả.

Hoa: Đúng vậy, nhưng ở thôn quê nhiều thứ cũng đang thay đổi.

Na: Chẳng hạn như?

Hoa: Nhiều vùng xa xôi hẻo lánh đang dần có điện. Bây giờ người ta có những thứ như tủ lạnh và …

Na: Và tivi.

Hoa: Đúng vậy. Tivi không những mang lại thông tin mà còn để giải trí nữa. Và các phương tiện y học cũng dễ dàng sử dụng hơn. Cuộc sống ở các tỉnh nhất định sẽ thay đổi tốt hơn.

Na: Nhưng thành phố lại có nhiều thứ hơn.

Hoa: Về nhiều phương diện mình vẫn thích thôn quê hơn. Cuộc sống thật giản dị, người dân lại thân thiện và không khí thì trong lành.

Practice the dialogue with a partner.

(Hãy luyện hội thoại với bạn em.)

Answer the questions.

(Hãy trả lời các câu hỏi.)

a) Where has Na been?

=> Na has been to Kim Liên village/ the countryside.

b) How long was she there?

=> She was there for one day.

c) What is her opinion of the countryside?

=> She thinks the countryside is quiet and peaceful and there is nothing to do there.

d) Na says, ‘There is nothing to do.’ What does she mean by this?

=> Maybe she means that the countryside lacks facilities such as movie theatres, zoos, supermarkets, etc …

e) What are some of the changes that Hoa mentions?

=> Many remote areas are getting electricity. People can now have things such as refrigerators and television, and medical facilities are more easily accessible.

f) Do you prefer the city or the countryside? Why?

=> I prefer the city because life in the city is more comfortable than the country. There are more entertainment, more schools, more libraries, and more facilities.

=> I prefer the countryside because it’s quiet and peaceful. Life in the country is simple, people are friendly, the air is clean and the traffic is light.

Speak (Trang 73-74 SGK Tiếng Anh 8)

Work with a partner. Look at the two pictures and talk about the changes of the own. The word prompts in the box may help you.

(Hãy làm việc với bạn em. Em hãy quan sát hai bức tranh và nói về những thay đổi của thành phố này. Những từ gợi ý trong khung có thể giúp em.)

busy     tall     beautiful     modern     noisy     dirty     expensive

Gợi ý:

– The town is becoming busier and noisier.

– The traffic is becoming busy.

– The buildings are becoming taller, more beautiful and modern.

– The streets are getting dirty.

– Things are getting more expensive.

Work with a partner. Talk about changes in your hometown.

(Em hãy cùng với bạn em nói về những thay đổi ở quê hương em.)

Gợi ý:

Nam Dinh, my home town, has changed a lot in some recent years. The city is becoming busier and more modern. The traffic is becoming busy. The streets are getting newer and cleaner. The houses are becoming taller, more beautiful and comfortable. More schools, clinics, hotels, and office buildings are being built and modernised. There are more playgrounds for children, and more entertainment and sports centers for all kinds of people. Almost every village has been electrified. Now, every house has electricity. Our life is becoming easier and easier.

Listen (Trang SGK Tiếng Anh 8)

Fill in the missing words.

(Điền vào chỗ trống từ còn thiếu.)

Lan: Hello.

Aunt Hang: Hello. Is (1) that Lan?

Lan: Yes. Who is (2) this?

Aunt Hang: (3) It’s Aunt Hang. How are you?

Lan: I’m fine. (4) Where are you phoning from?

Aunt Hang: Hue. I’m calling to tell you uncle Chi and I are (6) coming to visit you next (7)week.

Lan: Great! When are you (8) arriving?

Aunt Hang: On (9) Thursday. We’re arriving in Ha Noi in the (10) late (11) afternoon.

Lan: OK. Do you want to (12) speak to (13) my Mom?

Aunt Hang: Yes, please.

Lan: Hold on a moment and I’ll (14) get her.

Read (Trang 75 SGK Tiếng Anh 8)

Many people from rural areas are leaving behind their traditional way of life and moving to the city. They believe that well-paying jobs are plentiful in the city.

At home on the farm, life is always a straggle with nature. Typhoons, floods or droughts can easily destroy a harvest and leave the farmer with little or no money until the following year. Often farmers look for other work when they need more money for their family.

The increase in population, however, has led to overcrowding in many cities. This puts a strain on schools and hospitals, as well as water and electricity supplies. Increased pollution is another unpleasant result.

There is also a human side to this tragedy. Families sometimes have to live apart. In these cases, children may live at home with relatives, while their parents so and live in an urban area.

Governments all over the world are trying to provide facilities for these migrants, but it can be quite a problem.

Hướng dẫn dịch

Nhiều dân quê đang bỏ lại đằng sau lối sống truyền thống của họ và chuyển đến thành phố. Họ tin rằng ở thành phố có nhiều công việc được trả lương hậu hĩnh.

Trên nông trại ở quê nhà, sống luôn là là một cuộc vật lộn với thiên nhiên. Bão tố, lụt lội hay hạn hán có thể dễ dàng phá hỏng cả vụ mùa và đẩy nông dân vào cảnh trắng tay cho đến năm sau. Thường thì nông dân kiếm việc khác khi họ cần nhiều tiền hơn để nuôi sống gia đình.

Tuy nhiên sự gia tăng dân số đã dẫn đến tình trạng quá đông đúc ở nhiều thành phố. Điều này gây sức ép rất lớn cho trường học, bệnh viện cũng như các nguồn cung cấp điện và nước. Sự ô nhiễm ngày càng gia tăng là một hậu quả chẳng mấy dễ chịu khác.

Con người cũng góp phần vào bi kịch này. Gia đình đôi lúc phải sống xa nhau. Trong những trường hợp như thế này, trẻ con có thể sống ở nhà với bà con trong lúc bố mẹ chúng đến sống ở thành phố.

Các chính phủ trên thế giới đang cố gắng cung cấp các phương tiện sinh hoạt cho những người dân di cư này, nhưng việc này là cả một vấn đề.

Complete the summary. Use information from the passage.

(Hoàn thành tóm tắt sau, dùng thông tin từ đoạn văn trên.)

People from the countryside are (1) leaving their (2) home to go and live in the (3) city. Farming can sometimes be a difficult life and these people from (4) urban areas feel the (5)city offers more opportunities. However, many people coming to the city create (6)problems. There may not be enough (7) schools or (8) hospitals, while water and electricity supplies may not be adequate. This is a (9) problem facing governments around the (10) world.

Find the word in the passage that means:

(Hãy tìm từ trong đoạn văn mà có nghĩa là:)

a. of the countryside: rural (thuộc vùng nông thôn)

b. as many as needed: plentiful (phong phú, dồi dào)

c. become greater or larger: increase (tăng)

d. a great pressure: strain (sức ép)

e. a terrible event: tragedy (bi kịch)

f. of the city or city life: urban (thuộc thành thị)

File tải miễn phí soạn tiếng anh lớp 8 unit 8:

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để tải lời giải bài tập chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Ngoài nội dung trên, các em xem và tham khảo thêm các môn học khác được chia theo từng khối lớp tại chuyên trang của chúng tôi.

Tiếng Anh lớp 8 Unit 8: Country Life and City Life. Thảo luận về sự khác biệt giữa cuộc sống nông thôn và thành thị; trình bày sự thay đổi của làng quê qua các bức tranh; đọc và tìm hiểu nội dung bài về những bất lợi của cuộc sống ở thành thị và nông thôn; viết thư gửi cho bạn thân kể về nơi mình sống

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!