Lớp 8

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Mời các em tham khảo tại đây.

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

Câu 1 (Trang 12 Toán 8 VNEN Tập 2)

Phương trình có hai vế là hai biểu thức hữu tỉ của ẩn và không chứa ẩn ở mẫu

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0

a) Giải các phương trình sau: Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Giải các phương trình sau (theo mẫu)

(2x + 1) – 6 = 7 – 2x;            2(x – 1) + 3 = (x + 4) – 1.

Lời giải:

* Ta có:

(2x + 1) – 6 = 7 – 2x

⇔ 2x + 1 – 6 = 7 – 2x

⇔ 2x + 2x = 7 + 6 – 1

⇔ 4x = 12

⇔ x = 3.

* Ta có:

2(x – 1) + 3 = (x + 4) – 1

⇔ 2x – 2 + 3 = x + 4 – 1

⇔ 2x – x = 4 – 1 – 3 + 2

⇔ x = 2.

c) Giải các phương trình sau (theo mẫu)

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 2 (Trang 13 Toán 8 VNEN Tập 2)

Phương trình tích

c) Giải các phương trình sau

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

* Ta có:

(-2x + 4)(9 – 3x) = 0

⇔ -2x + 4 = 0 hoặc 9 – 3x =0

⇔ x = 2 hoặc x = 3.

Tập nghiệm của phương trình là S = {2; 3}

* Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Tập nghiệm của phương trình là Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 3 (Trang 14 Toán 8 VNEN Tập 2)

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

c) Giải các phương trình sau

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Điều kiện xác định của phương trình: x ≠ -3 và x ≠ 3.

Với điều kiện trên ta có

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Đối chiếu x = 0 thõa mãn điều kiện xác định

Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là S ={0}.

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Điều kiện xác định của phương trình: x ≠ 2.

Với điều kiện trên ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Đối chiếu x = Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất thõa mãn điều kiện xác định

Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là S ={Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất}.

Giải Toán VNEN lớp 8 Bài 3: Hoạt động luyện tập

Câu 1 (Trang 15 Toán 8 VNEN Tập 2)

a) 4x – 3 = 4 – 3x ;

b) 3 + (x – 5) = 2(3x – 2) ;

c) 2(x – 0,5) + 3 = 0,25 (4x – 1);

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a) Ta có: 4x – 3 = 4 – 3x

⇔ 4x + 3x = 4 + 3

⇔ 7x = 7

⇔ x = 1.

b) Ta có: 3 + (x – 5) = 2(3x – 2)

⇔ 3 + x – 5 = 6x – 4

⇔ 3 – 5 + 4 = 6x – x

⇔ 2 = 5x

⇔ Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c) Ta có: 2(x – 0,5) + 3 = 0,25 (4x – 1)

⇔ 2x – 1 + 3 = x – 0,25

⇔ 2x – x = – 0,25 – 3 + 1

⇔ Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

d) Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Suy ra phương trình vô nghiệm

Vậy tập nghiệm S = ⊘

Câu 2 (Trang 15 Toán 8 VNEN Tập 2)

Giải các phương trình:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 3 (Trang 15 Toán 8 VNEN Tập 2)

Giải các phương trình:

a) (x – 2)(2x – 5) = 0 ;

b) (0,2x – 3)(0,5x – 8) = 0 ;

c) 2x(x – 6) + 3(x – 6) =0 ;

d) (x – 1)(2x – 4)(3x – 9) = 0.

Lời giải:

a) Ta có: (x – 2)(2x – 5) = 0

⇔ x – 2 = 0 hoặc 2x – 5 = 0

⇔ x = 2 hoặc x = Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Tập nghiệm của phương trình là S = {2;Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất}

b) Ta có: (0,2x – 3)(0,5x – 8) = 0

⇔ 0,2x – 3 = 0 hoặc 0,5x – 8 = 0

⇔ x = 15 hoặc x = 16

Tập nghiệm của phương trình là S = {15; 16}

c) Ta có: 2x(x – 6) + 3(x – 6) =0

⇔ 2x(x – 6) = 0 hoặc 3(x – 6) = 0

⇔ x = 0 hoặc x = 6

Tập nghiệm của phương trình là S = {0; 6}

d) Ta có: (x – 1)(2x – 4)(3x – 9) = 0

⇔ x – 1 = 0 hoặc 2x – 4 = 0 hoặc 3x – 9 = 0

⇔ x = 1 hoặc x = 2 hoặc x = 3

Tập nghiệm của phương trình là S = {1; 2; 3}.

Câu 4 (Trang 15 Toán 8 VNEN Tập 2)

Giải các phương trình:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Điều kiện xác định của phương trình: x ≠ -2 và x ≠ 2

Với điều kiện trên ta có

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Đối chiếu x = – 6 thõa mãn điều kiện xác định

Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là S ={- 6}.

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Đối chiếu x = – 1 không thõa mãn điều kiện xác định

Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là S = ⊘.

Câu 5 (Trang 15 Toán 8 VNEN Tập 2)

Giải các phương trình:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Điều kiện xác định của phương trình: x ≠ 0 và x ≠ 12

Với điều kiện trên ta có

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Đối chiếu x = 1 thõa mãn điều kiện xác định

Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là S ={1}

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Điều kiện xác định của phương trình: x ≠ – 1

Với điều kiện trên ta có

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Đối chiếu x = – 2 thõa mãn điều kiện xác định

Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là S ={-2}

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Điều kiện xác định của phương trình: x ≠ – 1 và x ≠ 0

Với điều kiện trên ta có

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Đối chiếu x = – 3 thõa mãn điều kiện xác định

Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là S ={- 3}

Giải SGK Toán 8 VNEN Bài 3: Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

Câu 1 (Trang 16 Toán 8 VNEN Tập 2)

Hai đội công nhân cùng làm xong một công việc trong 8 ngày. Tính xem nếu mỗi đội phải làm một mình thì bao lâu xong công việc đó, biết rằng để hoàn thành công việc một mình, đội Hai cần nhiều hơn đội Một là 12 ngày.

Lời giải:

Gọi số ngày đội Một cần để làm xong công việc một mình là x (x>0)

Do đội Hai cần nhiều hơn đội Một là 12 ngày nên số ngày đội Hai cần để làm xong công việc một mình là x + 12

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 2 (Trang 16 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho phương trình ẩn x: Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất (a,b là tham số)

a) Giải phương trình theo b khi a = 3

b) Tìm a và b để x = 4 và x = 6 là hai nghiệm của phương trình.

Lời giải:

a) Thay a = 3 vào phương trình ta có

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Để x = 4 và x = 6 là nghiệm của phương trình thì x = 4 và x = 6 phải thõa mãn phương trình (1)

* Thay x = 4 vào (1) ta được: 16 – 16b + 4b2 = a2 (2)

* Thay x = 6 vào (1) ta được: 36 – 24b + 4b2 = a2 (3)

Lấy (2) – (3) theo vế:

16 – 16b + 4b2 – 36 + 24b – 4b2 = a2 – a2

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Thay b = Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất vào (2) ta có:

16 – 40 + 25= a2

⇔ a2 = 1

⇔ a = 1 hoặc a = – 1

Vậy (a; b) = (1 ; Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất) , (- 1; Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất).

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 8 VNEN Tập 2 Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 3: Một số phương trình đưa được về dạng phương trình ax + b = 0 trang 12 – 16 bao gồm hướng dẫn giải và đáp án các câu hỏi trong sách giáo khoa chương trình mới chính xác nhất, giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!