Lớp 8

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học)

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Mời các em tham khảo tại đây.

Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Hoạt động luyện tập

I. ÔN TẬP

Câu 1 (Trang 112 Toán 8 VNEN Tập 2)

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học)

Hãy nhớ lại và nói với bạn về các kiến thức mà em đã học trong chương này

– Hình hộp chữ nhật là hình như thế nào? Nêu công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật.

– Hình lập phương là hình như thế nào? Nêu công thức tính thể tích của hình lập phương.

– Nêu một số tính chất của hình lăng trụ đứng. Nêu công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng.

– Nêu một số tính chất của hình chóp đều. Nêu công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp đều.

Lời giải:

– Hình hộp chữ nhật là hình có 6 mặt, mỗi mặt là một hình chữ nhật. Đỉnh của các hình chữ nhật được gọi là đỉnh của hinh hộp, cạnh của các hình chữ nhật được gọi là cạnh của hinh hộp.

Thể tích của hình hộp chữ nhật là: V = a.b.c ( trong đó a,b,c là các kích thước của hình hộp chữ nhật).

– Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là những hình vuông.

Thể tích của hình lập phương là: V = a3 (a là cạnh của hình lập phương).

– Một số tính chất của hình lăng trụ đứng:

+ Các mặt bên của hình lăng trụ đứng đều là hình chữ nhật

+ Cạnh cạnh bên của hình lăng trụ đứng song song và bằng nhau

+ Hai đáy của hình lăng trụ đứng là hai đa giác có các cạnh tương ứng song song và bằng nhau.

+ Diện tích xung quang của hình lăng trụ đứng là: Sxq = 2p.h (trong đó p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao).

+ Thể tích của hình lăng trụ đứng là: V = h.Sđ ( trong đó h là chiều cao, Sđ là diện tích đáy).

– Một số tính chất của hình chóp đều:

+ Đáy của hình chóp là một đa giác.

+ Các mặt bên của hình chóp là các hình tam giác.

+ Các cạnh bên của hình chóp đồng quy tại một điểm, điểm đó được gọi là đỉnh của hình chóp.

+ Diện tích xung quang của hình chóp đều là: Sxq = p.d (trong đó p là nửa chu vi đáy, d là trung đoạn của hình chóp đều).

+ Thể tích của hình lăng trụ đứng là: Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất ( trong đó h là chiều cao, Sđ là diện tích đáy).

Câu 2 (Trang 113 Toán 8 VNEN Tập 2)

– Nếu ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AB song song với các đường thẳng……….

– Nếu ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AB song song với các mặt phẳng……….

– Nếu ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AA’ vuông góc với các đường thẳng……….

– Nếu ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AA’ vuông góc với các mặt phẳng……….

– Nếu ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp chữ nhật mặt phẳng ABB’A’ vuông góc với các mặt phẳng……….

Lời giải:

– Nếu ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AB song song với các đường thẳng A’B’, CD, C’D’,CC’, DD’, A’D’, B’C’.

– Nếu ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AB song song với các mặt phẳng (A’B’C’D’), (CDD’C’)

– Nếu ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AA’ vuông góc với các đường thẳng A’B’, A’D’, B’C’, C’D’, AD, AB, CD, BC.

– Nếu ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AA’ vuông góc với các mặt phẳng (A’B’C’D’), (ABCD)

– Nếu ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp chữ nhật mặt phẳng ABB’A’ vuông góc với các mặt phẳng (A’B’C’D’), (ABCD).

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1 (Trang 114 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 8cm, đường cao SO bằng 3cm. Tính thể tích, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp (h.122).

Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

* Thể tích của hình chóp là:

Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

* Diện tích xung quanh của hình chóp là:

Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 2 (Trang 114 Toán 8 VNEN Tập 2)

Một hộp kẹo có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước 15cm, 40cm, 60cm (h.123).

Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Tính thể tích của hộp kẹo.

b) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hộp kẹo.

Lời giải:

a) Thể tích của hộp kẹo là:

V = 15.40.60 = 36000 cm3.

b) Diện tích xung quanh của hộp kẹo là:

Sxq = 2.(15 + 60).40 = 6000 cm2.

Diện tích toàn phần của hộp kẹo là:

Stp = Sxq + Sđ = 6000 + 15.60 = 6900 cm2.

Câu 3 (Trang 114 Toán 8 VNEN Tập 2)

Một lăng kính có dạng hình lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông. Chiều cao của lăng kính là 36cm, đáy của lăng kính là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là 12cm và 16cm (h.124).

Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Tính thể tích của lăng kính.

b) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lăng kính.

Lời giải:

a) Thể tích của lăng kính là:

Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Diện tích xung quanh của hộp kẹo là:

Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 4 (Trang 114 Toán 8 VNEN Tập 2)

Một khúc gỗ có dạng hình lăng trụ đứng, đáy là hình thoi. Hai đường chéo của hình thoi có độ dài là dm và 8dm. Chiều cao của khúc gỗ là 9dm (h.125).

Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Tính thể tích khúc gỗ.

b) Biết mỗi mét khối gỗ có giá 2 triệu đồng. Hỏi khúc gỗ có giá trị bao nhiêu tiền?

c) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khúc gỗ.

d) Cần bao nhiêu tiền để sơn tất cả các mặt của khúc gỗ này, biết giá sơn một mét vuông là 115 000 đồng (tính cả tiền công và tiền sơn).

Lời giải:

Cạnh của hình thoi là Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Thể tích của khúc gỗ là:

Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Khúc gỗ trị giá:

2. V = 2. 0, 216 = 0,432 triệu đồng = 432000 (đồng)

c) Diện tích xung quanh của khúc gỗ là:

Sxq = 4.5.9 = 180 dm3

Diện tích toàn phần của khúc gỗ là:

Stp = Sxq + Sđ = 180 + 2.Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất.8.6 = 228 dm2

d) Số tiền cần để sơn tất cả các mặt của khúc gỗ là:

115 000.Stp = 115 000.2,28 = 262200 đồng.

Câu 5 (Trang 115 Toán 8 VNEN Tập 2)

Một viên gạch hình lục lăng có hình dạng một lăng trụ đứng có đáy là lục giác đều. Cạnh của lục giác đều là 120mm. Chiều cao của gạch là 60mm. Tính diện tích xung quanh của gạch lục lăng (h.126)

Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Gọi c là chu vi đáy của gạch lục lăng:

c = 6.120 = 720mm

Diện tích xung quanh của gạch lục lăng là:

Sxq = c.h = 720.60 = 43200 mm2.

Câu 6 (Trang 115 Toán 8 VNEN Tập 2)

Một khối bê tông có dạng hình chóp cụt tứ giác đều (h.127). Cạnh của hình vuông nhỏ là 8dm, cạnh của hình vuông lớn là 20dm. Biết rằng nếu các cạnh bên kéo dài cắt nhau tại O thì ta có hai hình chóp đều đỉnh O, hình chóp nhỏ có chiều cao SI = 12dm, hình chóp lớn có chiều cao SO = 30dm. Tính thể tích của khối bê tông.

Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Thể tích của hình chóp cụt chính là hiệu của thể tích hình chóp lớn và thể tích hình chóp nhỏ.

Thể tích hình chóp lớn là: V1 = Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất.30.202 = 4000 dm2

Thể tích hình chóp nhỏ là: V2 = Giải Toán 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất.12.82 = 256 dm2

Thể tích của khối bê tông hình chóp cụt tứ giác đều là:

V = V1 – V2 = 4000 – 256 = 3744 dm2

Vậy thể tích của khối bê tông là 3744 dm2.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 8 VNEN Tập 2 Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) trang 112 – 115 bao gồm hướng dẫn giải và đáp án các câu hỏi trong sách giáo khoa chương trình mới chính xác nhất, giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!