Lớp 8

Soạn Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ Công nghệ lớp 8 VNEN

Hướng dẫn giải bài tập Công nghệ 8 Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ VNEN chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp học sinh trong quá trình học tập.

Giải VNEN Công nghệ 8 Bài 2: Hoạt động khởi động

Câu 1 (trang 9 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Vì sao bản vẽ kĩ thuật phải được xây dựng theo các quy tắc thống nhất chung?

Trả lời:

Bạn đang xem: Soạn Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ Công nghệ lớp 8 VNEN

Bản vẽ kĩ thuật có những tiêu chuẩn chung là vì xây dựng theo các quy tắc chung sẽ giúp cho người vẽ và người đọc bản vẽ có thể hiểu được bản vẽ dựa vào các quy tắc thống nhất chung như vậy.

Câu 2 (trang 9 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Một bản vẽ kĩ thuật có những tiêu chuẩn chung nào?

Trả lời:

Các tiêu chuẩn chung của bản vẽ kĩ thuật là:

  – Tiêu chuẩn về khổ giấy

  – Tiêu chuẩn về chữ viết

  – Tiêu chuẩn về nét vẽ

  – Tiêu chuẩn về nét vẽ

  – Tiêu chuẩn về ghi kích thước

Giải VNEN Công nghệ lớp 8 Bài 2: Hoạt động hình thành kiến thức

1. KHỔ GIẤY

Câu 1 (trang 10 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Hãy cho biết việc quy định khổ giấy có liên quan gì đến các thiết bị sản xuất giấy và in ấn?

Trả lời:

Việc qui định khổ giấy có liên quan mật thiết đến các thiết bị sản xuất giấy và in ấn. Khổ giấy sẽ quyết định đến kích thước của thiết bị sản xuất giấy và in ấn. Có như vậy, cả hai mới có cùng kích thước và đồng bộ giống nhau.

Câu 2 (trang 10 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Sử dụng bút chì và thước kẻ hãy chia các khổ giấy chính ra từ khổ giấy A0 (hình 2.2)

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Trả lời:

Chia các khổ chính từ khổ giấy A0 như sau:

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

2. TỈ LỆ

Câu 1 (trang 11 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) :Điền cụm từ nguyên hình, phóng to hay thu nhỏ vào chỗ trống

Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng của vật thể đó. Tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật quy định tỉ lệ dùng trên các bản vẽ kĩ thuật có ba loại: Tỉ lệ ……….. (1: 2; 1: 5; 1: 10; 1: 20; 1: 100), tỉ lệ …………….. (1: 1) và tỉ lệ ………….. (2: 1; 5: 1; 10: 1; 20: 1; …)

Trả lời:

Điền vào chỗ trống:

Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng của vật thể đó. Tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật quy định tỉ lệ dùng trên các bản vẽ kĩ thuật có ba loại: Tỉ lệ thu nhỏ (1: 2; 1: 5; 1: 10; 1: 20; 1: 100), tỉ lệ nguyên hình (1: 1) và tỉ lệ phóng to (2: 1; 5: 1; 10: 1; 20: 1; …)

Câu 2 (trang 11 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Đánh dấu x vào ô trống em cho đó là cơ sở để lựa chọn tỉ lệ khi trình bày bản vẽ kĩ thuật vào bảng 2.1

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Trả lời:

Đánh dấu x vào ô trống:

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

3. NÉT VẼ

A. CÁC LOẠI NÉT VẼ

Hãy nghiên cứu một số loại nét vẽ cơ bản trong bảng 2.2

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Câu 1 (trang 11 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Cho biết tên gọi một số nét vẽ cơ bản là: nét liền mảnh, nét đứt, nét lượn sóng, nét liền đậm, nét gạch chấm mảnh. Hãy điền tên các loại nét vẽ vào bảng 2.2

Trả lời:

Điền vào bảng 2.2 như sau:

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

B. CHIỀU RỘNG NÉT VẼ VÀ CÁCH VẼ

Câu 1 (trang 12 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Việc quy định chiều rộng của nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ hay không?

Trả lời:

Việc quy định chiều rộng của nét vẽ có liên quan mật thiết đến bút vẽ vì sử dụng bút vẽ phù hợp sẽ thuận lợi cho việc chế tạo và sử dụng bút vẽ.

Ví dụ: Ta không thể sử dụng có chiều rộng bằng 0,4 mm để vẽ nét mảnh bằng 0,8 mm được.

4. GHI KÍCH THƯỚC

Câu 1 (trang 13 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Chọn đúng (Đ) hay sai (S) những thông tin về ghi kích thước vào bảng 2.3

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Trả lời:

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Câu 2 (trang 13 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Hãy cho biết ý nghĩa của các con số ghi trên các hình 2.4 a, b, c.

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Trả lời:

Ý nghĩa của các con số ghi trên hình 2.4 là: Giúp người đọc nắm được các kích thước cụ thể được vẽ trên bản vẽ

Giải VNEN Công nghệ 8 Bài 2: Hoạt động luyện tập

Câu 1 (trang 13 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Quan sát hình 2.5, xác định tên gọi và ứng dụng của các loại nét vẽ được thể hiện trên hình để hoàn thiện bảng 2.4

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Trả lời:

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Câu 2 (trang 14 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Hai cách vẽ giao nhau của nét đứt nét chấm gạch nào trong hình 2.5 là đúng/ sai? Hoàn thiện bảng 2.5

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNENCông nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Trả lời:

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Giải VNEN Công nghệ lớp 8 Bài 2: Hoạt động vận dụng

Câu 1 (trang 14 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Sử dụng khổ giấy A0 để chia thành các khổ giấy A1, A2, A3, A4.

Trả lời:

Chia thành các khổ giấy A1, A2, A3, A4 từ khổ giấy A0 như sau:

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Giải VNEN Công nghệ 8 Bài 2: Hoạt động tìm tòi mở rộng

Câu 1(trang 14 Công Nghệ 8 VNEN tập 1) : Tìm hiểu một số tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật bằng cách hoàn thiện bảng 2.6

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Trả lời:

Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Công nghệ lớp 8 Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ sách VNEN file PDF hoàn toàn miễn phí.

Soạn Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ Công nghệ lớp 8 VNEN trang 9 – 14 hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa chương trình mới chi tiết, giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!